150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

Редакцията на „Списание на Българската академия на науките“ споделя и се придържа към политиката за научна и публикационна етика. Спазването на приетите международни стандарти за публикационна етика цели да се осигури издаването на текстове с високо качество. Настоящите етични правила регламентират етичните стандарти, към които трябва да се придържат всички участници в процеса на издаване на списанието. Очаква се стриктно да изпълняват своите задължения в съответствие с принципите на професионалната етика в следните основни насоки.

Етични насоки за авторите

Носят отговорност за съдържанието на научната статия и за автентичността на ръкописа. Не допускат фалшифициране или манипулиране на данните, както и плагиатстване. Гарантират, че не са изпращали предложения ръкопис за публикуване в друго издание.

Цитирането на научни публикации, правни и административни документи трябва да е точно и пълно и да е според стандартите.

Задължени са в процеса на двойното независимо рецензиране да правят редакции и допълнение във връзка с бележките, критиките и съветите на рецензентите и да изпращат в срок текстовете със съответните допълнения и редакции.

Недопустимо е публикуването на част от колективен текст без съгласието на останалите съавтори. Също така важно при колективните текстове е всеки от авторите да е допринесъл в съществена степен за изследването.

В случай на открити значителни грешки в текста авторите следва да уведомят редакционната колегия, да го оттеглят от публикуване или да нанесат своевременно корекции.

Етични насоки за главния редактор и членовете на редакционната колегия

Главният редактор на списанието е в правото си да определя тематичното съдържание на отделните броеве на списанието след обсъждане с редакционната колегия.

Главният редактор носи отговорност и има правомощията да приеме или отхвърли даден текст, вземайки предвид рецензиите.

Главният редактор е отговорен за запознаването на всички участници в публикационния процес с правилата на етично поведение, както и да предприеме адекватни мерки, когато по отношение на постъпил за публикуване ръкопис или вече публикуван текст постъпят оплаквания, свързани с етиката.

Оценяват ръкописите само и единствено въз основа на техните научни качества. Посочват двама независими рецензенти за всеки получен ръкопис. Проследяват процеса на рецензиране и публикуване на окончателния вариант на научните статии за всеки брой, като това създава гаранция за високо качество. Пазят анонимността на рецензентите и на авторите, участващи в процеса на анонимно рецензиране. Решенията за публикуване на ръкописите се вземат от членовете на редакционната колегия на списанието, без да има външно влияние.

Редакторът прави предложение кои статии да бъдат приети за печат след двойно анонимно рецензиране. Всички членове на редакционната колегия се запознават с материалите, предложени за публикуване в съответния брой, след което се взема решение за съдържанието на броя на базата на научната стойност и академичния принос в съответната научна област. При спорни случаи решението се взема с консенсус.

Член на редакционната колегия не бива да участва при вземане на решения относно ръкописи, за които е известно, че е налице конфликт на интереси, произтичащ от конкурентни отношения, отношения на сътрудничество или други подобни от негова страна с автори или институции, които са свързани с текста за публикуване. При констатиране на подобен конфликт съответният член на редакционната колегия се изключва от процеса на вземане на решение за съдбата на обсъждания ръкопис.

Редакционната колегия е длъжна да уведоми автора за всички слабости и неточности, без чието отстраняване статията няма да бъде публикувана.

Етични насоки за рецензентите

Научните статии в „Списание на Българската академия на науките“ се публикуват след двойно анонимно рецензиране, основен градивен елемент в развитието на световната мрежа от научни знания. То представлява пряко отражение на качеството на работата на авторите и институциите, в които те работят.

Работата на рецензентите е особено важна за удостоверяване и подобряване на качеството на предложените за публикуване материали и е от решаващо значение за вземането на решение от страна на редакционната колегия за публикуване на даден материал.

Редакторът ориентира рецензентите за изискванията, с оглед на които те трябва да изготвят своите рецензии. Принципът на поверителност е основен в работата на рецензентите. Информацията и идеите, получени при рецензиране, следва да не се разгласяват и да не се използват за лични цели. Нарушаването на принципа на поверителността е неетично поведение.

Рецензиите следва да бъдат обективни, изчерпателни и точни. Забележките се формулират ясно и се подкрепят с аргументи. В случай на забелязани нарушения (неточности в библиографията или забелязано дублиране на части от материала с вече публикувана статия) трябва да се уведоми редактора.

Ако смята, че няма нужната компетентност да рецензира даден ръкопис, или знае, че по някаква причина не е в състояние да направи точна рецензия или да спази определения срок, трябва да уведоми главния редактор и да се оттегли.

Не бива да преглеждат ръкописи, за които е известно, че е налице конфликт на интереси, произтичащ от конкурентни отношения, сътрудничество или други взаимоотношения или връзки с някого от авторите.