150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Съдържание на последната издадена книжка

Брой 2/2021

НАУЧЕН ДЯЛ

Иван Илиев, Нено Тричков, Мариус Димитров, Живко Гочев, Иван Палигоров, Екатерина Тодорова Исторически аспекти на научните изследвания в Лесотехническия университет

…3

Нено Тричков, Мариус Димитров, Живко Гочев, Екатерина Тодорова, Иван Палигоров, Красимира Генова, Румен Томов, Иван Илиев Съвременни тенденции на научните изследвания в Лесотехническия университет

…10

Иван Илиев, Десислава Данчева, Владимир Томов Биотехнологии при горскодървесните видове в България

…18

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАН

Новоизбрани научни секретари на БАН

…26

СЪБРАНИЕ НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ

Илза Пъжева Отчет на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН
за 2020 година (Резюме)

…28

Богдан Петрунов Коронавирусната пандемия и борбата с нея

…39

ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ

Николай К. Витанов От Самоков до Гьотинген. 135 години от рождението на
академик Любомир Чакалов

…45

Лозан Спасов, Ганка Камишева 100 години от рождението на академик Милко Борисов
- бележит учител и строител на българската физика през втората половина на ХХ век

…47

Николай К. Витанов 130 години от рождението на Николоз Мусхелишвили - чуждестранен член на Българската академия на науките

…51

Николай К. Витанов Третото „К“: 110 години от рождението на акад. Мстислав Келдиш - чуждестранен член на БАН

…53

Красимир Атанасов 100 години от рождението на Лотфи Заде - един от водещите учени на съвременния свят

…56

Иван Загорчев Академик Тодор Николов - поздравление за една кръгла годишнина

…58

Надежда Костова Член-кореспондент Емилия Пернишка на 85 години

…62

ИНТЕРВЮТА

Интервю с проф. д-р Йоана Спасова-Дикова - научен секретар на направление
„Културно-историческо наследство и национална индентичност“

…65

Интервю с проф. дфн Петър Петров, директор на Института по електроника
„Академик Емил Джаков“

…75

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Атанас Ковачев Лесотехническият университет, София с проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020

…79

ХРОНИКА

В Управителния съвет на БАН

…84

Новоизбрани директори на институти

…84

РЕЦЕНЗИИ

Ячко Иванов История на висшето техническо образование в България

…87

Ива Чалъкова Изданието „150 години Българска академия на науките. Храм на познанието“

…88

IN MEMORIAM

Академик Евгени Головински

…90

Професор Петър Петров

…91
В памет на професор Анджей Дворак
…92