150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Карта за оценка

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА НАУЧНА СТАТИЯ

Редакцията на „Списание на Българската академия на науките“ се обръща към Вас да рецензирате приложената научна статия за брой … … …. на списанието на тема … … … … … … …...

Заглавие:

Рецензент:

Адрес за кореспонденция (вкл. имейл):

Моля, отбележете отговора, който най-пълно отразява Вашето мнение.

Отговаря ли статията на целите и тематиката на списанието? ДАНЕ
Резюмето ясно и точно ли отразява съдържанието на статията?ДАНЕ
Адекватни ли са вписаните ключови думи?ДАНЕ

КРАТКА РЕЦЕНЗИЯ

(Към всяка от точките и подточките напишете кратко Вашето мнение)

1. Представлява ли статията научна новост и до каква степен от гледна точка на:

1.1. избраната тема:

1.2. начина на представяне на проблематиката:

1.3. научната концепция:

2. Статията съдържа ли ясно формулирани цели, методология и изводи?

3. Изложението структурирано ли е логически последователно, ясни и убедителни ли са интерпретациите и заключенията?

4. Статията има ли теоретичен или теоретикоприложен принос?

5. Добре ли е представен предишният опит в изследването на проблема?

6. Посочете и други научни достойнства на статията, ако има такива

7. Посочете слабости на статията, ако има такива

8. Нуждае ли се статията и до каква степен от съдържателни корекции?
(Моля да изброите какви)

9. Нуждае ли се статията и до каква степен от езикови и технически корекции?
(Моля да изброите какви)

10. Илюстрациите (когато има такива) и таблиците (когато има такива) качествени, ясни, информативни и свързани ли са с текста?

Моля, посочете с ДА кое от следните действия препоръчвате:

  1. Да се публикува без корекции
  2. Да се публикува след редакционни корекции
  3. Да се публикува след малки съдържателни промени съгласно посоченото в рецензията
  4. Да се публикува след съществена преработка и повторна рецензия
  5. Да не се публикува

Подпис … … … … … …