150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Списание на БАН

„Списание на БАН“ е общоакадемично списание, орган на Българската академия на науките. То е наследник на „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“. Първата книжка на списанието излиза през 1870 г., а през 1911 г. е преименувано в „Списание на Българската академия на науките“. Периодичност – 6 книжки годишно. Всички материали, публикувани в списанието, преминават през анонимно рецензиране.

Основната цел на списанието е да допринася за духовното израстване на българския народ и чрез книгообмена да информира българската диаспора по света за постиженията на българските учени, проблемите на българската наука, научния живот в БАН и в страната.

В „Списание на БАН“ се публикуват на български език обзорни статии по актуални научни проблеми, оригинални научни и научноприложни разработки, рецензии на книги, дискусии, информация за: национални и международни научни прояви, дейности на Регионалните академични центрове, юбилейни чествания и други събития из живота на Българската академия на науките и нейните звена.

Списанието дава трибуна на млади учени, а също така и на учени от чужбина, работещи в областта на българистиката. Отразяват се важни събития от живота на учените у нас и в чужбина – конференции, семинари, конгреси, изложби. Публикуват се рецензии за новоизлезли български и чуждестранни книги, интервюта с български и чуждестранни учени.