150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Съдържание на последната издадена книжка

Брой 2/2022

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

НАУЧЕН ДЯЛ

Ала Сайпанова Проф. С. И. Сиделников и възраждането на историческата българистика след Втората световна война

…3

Сергей Страшнюк Българистиката в Харковския  императорски университет (средата на XIX − началото на XX в.)

…10

Олег Б. Бубенок Историята на прабългарите в изследванията на проф. А.А.Тортика

…22

Сергей Литовченко „Ветерани от римската армия − магистрати и жреци в Долна Мизия“ − последният труд на А . П . Мартемянов

…28

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАН

Декларация на V II Общо събрание на БАН относно предвидената бюджетна субсидия за БАН за 2022 г.

…32

 

СЪБРАНИЕ НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ

Илза Пъжева Отчет на Събранието на академиците и член - кореспондентите на БАН за 2021 година (Резюме)

…33

 

ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ

Стоян Буров „Да се обърне дружеството в академия“: хронология на събитията (По случай 110 - годишнината от обнародването на първия закон за Българската академия на науките)

…44

Петър Кендеров 90 години от рождението на академик Благовест Сендов

…47

Питър Фишър Апелт В памет на Благовест Сендов

…51

Магдалена Абаджиева 140 години от рождението на академик Стоян Романски

…52

Николай К. Витанов 80 години от рождението на ч лен-кореспондент Васил Атанасов Попов

…55

 

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ПРОЯВИ

Петър Бойваленков, Олег Мушкаров, Евгения Сендова „Да умреш млад на 88 години“ – проф. Едуард Саф за акад. Бл. Сендов и за енергията в човешки и математически контекст

…57

 

МНЕНИЯ

Силвия Парушева, Янка Александрова – Дигитализация в строителството в контекста на въздействащи движещи сили и фактори

…65

 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Център за обучение при Българската академия на науките

71

Стефан Стаменов, Ваня Стаменова – Образователна инициатива „Космическо училище“

…73

Книгата „Българските азбуки“

…78

 

ХРОНИКА

В Управителния съвет на БАН

81

Новоизбран председател на Съвета за издателска дейност

81

Преизбрани директори на институти

81

Събранието на академиците и член - кореспондентите

82

Декларация от Събранието на академиците и член-кореспондентите на Българската академия на науките за мир в Украйна

…82

Заслужено признание

82

Награда „Еврика“ за постижения в науката за млад учен от БАН

83

Представяне на колективната монография „Съвременните Балкани: предизвикателствата на XXI век“

…83

 

IN MEMORIAM

Член-кореспондент Йордан Йорданов

84

Иван Гранитски Храбър пътешественик в пространствата на отечествената история

…85

 


Изтеглете Брой 2/2022
Върнете се в архива